E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»

کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»
در دانشگاه مازندران
سخنران: دکتر جان اله کریمی مطهر


نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، جان الله کریمیجناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران و رئیس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در قالب کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی» در دانشگاه مازندران روز شنبه مورخ 30 اردبیهشت 1396 سخنرانی کردند.
ایشان، ضمن ارائه گزارشی از نتایج و فرایند ارزیابی نشریات معتبر علمی کشور در سال 1395 و بیان اهم سیاست¬های کلی مورد تأکید کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای کیفی نشریات و روند کلی صدور مجوز در طی 12 سال اخیر و نیز آمار و تعداد نشریات معتبر علمی به تفکیک گروه¬¬های تخصصی و دانشگاه¬ها و استان¬های کشور، به مدیران محترم دانشگاه مازندران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ محترم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ حاضر در جلسه، با نمایش اسلایدهایی ﻣﻮارد زﯾﺮ را یادآوری کردند تا درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:

1. ‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼـﻼح ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ COPE.
2. ‫تعیین ﺣﻖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی (CC or Commons Creative) تا در جهان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‪
3. ‫ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در سایت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.
4. ‫ﻋﻨﻮان، اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﭼﮑﯿﺪه، واژه های ﮐﻠﯿﺪی، و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ حتما ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪.
5. ‫ﭼﻨـﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﭼـﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد لازم است ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ باشد، و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮﮐـﺪام ﺑﺮای ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ گردد‪.
6. ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ کافی در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪، ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺗﯿﻢ داوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.
7. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ‫ﺷﻮد‪.
8. ‫ﻧﻮع داوری ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و وﻇﺎﯾﻒ داوران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪. ‫
9. ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﻮد (از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ) و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ‫‪Research paper, Review paper Book Review, Technical note, etc
10. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸـﺮﯾﻪ آزاد(Open access) اﺳﺖ‪، ﻋﺒﺎرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
11. ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
12. اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﺎﻟﺮ یا سایر سامانه های معتبر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.
13. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺸـﺮﯾﻪ کامل باشد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴـﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
14. ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
15. ‫ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.
16. ‫از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دی او آی (DOI) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.
17. ‫از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮد‪.
18. چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) متناسب با زبان نشریه باشد.
19. فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها با دستور العمل نشریه مطابقت داشته باشد.
20. محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه حتما تطابق کامل داشته باشد. در ضمن اهداف و رویکرد (aims and scope) نشریات بصورت دقیق در نشریات آورده شود.
21. سطح و کیفیت محتوای علمی مقاله ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟
     • برای نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید.
     • برای نشریه علمی ترویجی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی.
22. ضرورت نمایه سازی نشریات در پایگاه¬های تخصصی، قبل از نمایه شدن آنها در پایگاه¬های معتبر بین¬المللی مانند ISI .
23. داشتن QR code

از دیگر نکاتی که ایشان اشاره کردند این بود که نشریات تلاش کنند که مقالات چاپ شده از نویسندگان تکراری، مخصوصا در دو شماره پیایی نداشته باشند و نشریات دارای انتشار الکترونیکی به موقع باشند.
این کارگاه با پرسش¬های حاضرین و پاسخ¬گویی ایشان به اتمام رسید.

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.