E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

فراخوان جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان روسی

فراخوان جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان روسیاولین جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان روسی توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و با همکاری گروه های زبان روسی از دانشگاه های الزهرا(س)، شهید بهشتی و تربیت مدرس در تاریخ 21 اسفند ماه 1395 از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر در دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، سالن دکتر تورانی برگزار خواهد شد. همچنین در این جشنواره و گردهمایی، از استاد پیشکسوت زبان روسی، جناب آقای دکتر فرسادمنش تقدیر به عمل خواهد آمد.

از همه اساتید گرامی، دانشجویان و علاقمندان زبان روسی برای شرکت در این جشنواره دعوت می شود. برای بزرگنمایی پوستر نمایش های این جشنواره بر روی آنها کلیک کنید:

نمایش روسی جلسه علنی

نمایش روسی چاق و لاغر جخوف

 

 

 

 

 

 

 

 

تئاتر چاق و لاغر چخوفنمایش مرگ کارمند چخوفنمایش هبوط گومیلیوف

بازتاب جایگاه آثار ایوان بونین در ایران از دریچۀ نگاه بونین شناسان روسی (И.А. Бунин в Иране)

بازتاب جایگاه آثار ایوان بونین در ایران از دریچۀ نگاه بونین شناسان روسی
И.А. Бунин в Иране

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Иван Бунин

       Творчество последнего классика Имперской Пушкинской России Ивана Алексеевича Бунина в литературном мире Ирана было практически неизвестно на протяжении всего XX века.
       Это объясняется как исторически объективными причинами, вызвавшими в русской литературе раскол на два лагеря – русское зарубежье и советскую литературу, так и субъективными особенностями в самом иранском литературном мире.
       Открытие И.А. Бунина в Иране как классика русской и мировой литературы произошло только в конце XX – начале XXI вв. благодаря иранским поклонникам русской поэзии и прозы Марзие Яхьяпур и Джанолах Карими-Мотаххар. Иранские ученые на исходе XX века приехали в Москву и стали студентами филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В студенческие годы они активно изучали творчество русских писателей, чьи гуманистические идеалы были созвучны их убеждениям. На этом благотворном познавательном пути они и встретились с солнечной поэзией Ивана Бунина и восприняли его творчество как творчество своего родного соотечественника – великого персидского поэта шейха Саади из Шираза.
       Как известно, Бунин сроднился с восточной поэзией в самом начале своего творческого пути и иносказательно выразил свою духовную общность с персидским гением в стихотворении «Завет Саади», где в форме поэтического перевода привел наиболее полюбившиеся ему строки:
       Будь щедрым, как пальма. А если не можешь,
       То будь стволом кипариса, прямым и простым – благородным.
       Как и несравненный шейх Саади, Бунин был удивительно талантлив и щедр, что поражало его современников и, естественно, вызывало зависть. Весь творческий и жизненный путь русского поэта отличался подлинным благородством. Подобно царственному кипарису, Бунин никогда не сгибался пред сильными мира сего, оставаясь прямым и простым, как и подобает истинному поэту. Ибо завет шейха Саади был для него свят.
       Обаяние таланта Ивана Бунина было бесспорным, и иранские студенты – Марзие Яхьяпур и Джанолах Карими-Моттахар – стали неустанно изучать классическую русскую литературу, что, в конечном счете, привело их к успешной защите кандидатских диссертаций. Вернувшись домой, они решили познакомить своих соотечественников с творчеством Ивана Бунина, славившего духовную красоту Корана и воспевавшего высокие душевные качества восточного народа.
       Подвижнический труд иранских ученых, ныне – профессоров Тегеранского университета – принес свои золотые плоды. Совместными усилиями Марзие Яхьяпур и Джанолах Карими-Моттахар и их коллеги основали Иранскую ассоциацию русского языка и литературы, при которой издается «Исследовательский журнал русского языка и литературы», на страницах которого публикуются научные статьи о творчестве русских и иранских писателей.
       Перу профессора Марзие Яхьяпур принадлежит более трех десятков научных статей и докладов о творчестве Ивана Бунина в контексте поэтического наследия классика персидской литературы шейха Саади. Украшением журнала являются и яркие исследовательские статьи профессора Джанолах Карими-Моттахара.
       Научно-просветительская деятельность иранских профессоров высоко оценивается и российскими литературоведами. По приглашению своих российских коллег они неоднократно выезжали с докладами в разные города Российской Федерации.
       Особенно следует сказать об их вкладе в издание книг И.А. Бунина с комментариями и поэтическим переводом на фарси. Так, в 2007 году была издана книга «Иван Бунин и мир Востока» (Тегеран. Изд-во Тегеранского университета). В эту книгу вошли стихотворения и два рассказа «Господин из Сан-Франсиско» и «Смерть пророка». Второе издание этой книги (с дополнением) было выпущено в 2016 году.
       Вторая книга «Соловьи» вышла в Тегеране в Изд-ве Джахад данешгахи Тегеран. Всего в двух книгах («Иван Бунин и мир Востока» и «Соловьи») опубликовано более 120 стихотворений Бунина. Все книги стихотворений Бунина издаются в формате билингвы, что значительно расширяет читательскую аудиторию великого русского поэта. Книги отличаются изяществом оформления, они богато иллюстрированы портретами самого поэта и его окружения.
       Под творческим руководством тегеранских профессоров вырастает новое молодое поколение исследователей бунинского творчества. Так, в декабре 2015 года ученица Марзие Яхьяпур и Джанолах Карими-Моттахар Каримириаби Элахех Мансур успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Мистическое в лирике И.А. Бунина в контексте философской эстетики Востока». Защита диссертации состоялась на кафедре русской и зарубежной литературы Казанского Федерального Университета.
       Сейчас можно уверенно сказать, что в Тегеранском университете сложилась своя собственная школа буниноведения.
       Гуманистическое творческое наследие великих поэтов – шейха Саади и Ивана Бунина – особенно востребовано в наш тревожный XXI век. Планетарная цивилизация стоит на пороге многочисленных кризисов, одним из которых является духовный кризис. Преодолеть духовный кризис можно только оптимистическим утверждением Чуда жизни, что так промыслительно завещали нам великие пророки человечества, в числе которых шейх Саади и Иван Бунин. Это о них мог бы сказать другой удивительный русский поэт XIX века – Ф. Тютчев:
       Счастлив, кто посетил сей мир
       В его минуты роковые…
       Да, они посетили сей мир воистину в роковые времена и, свершив духовный подвиг, воспели Чудо жизни, как самый драгоценный дар Всевышнего людям Земли.
       Пронизанная божественным светом оптимистическая поэзия шейха Саади и Ивана Бунина спасает заблудшие души человеческие и открывает им полноту и радость жизни.
       И счастливы все, кто вопреки роковым временам славят великих поэтов. К этой счастливой плеяде талантливых ученых принадлежат профессора Тегеранского университета – Марзие Яхьяпур и Джанолах Карими-Моттахар – воспевая тем самым и свою страну – солнечный Иран.

Манчук Г.Н.,
Член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств

انتشار ترجمه اشعار ایوان بونین

 انتشار ترجمه اشعار ایوان بونینکتاب ترجمه اشعار ایوان بونین

    کتاب «عندلیبان» ترجمه خانم دکتر مرضیه یحیی پور و آقای دکتر جان اله کریمی مطهر (استادان دانشگاه تهران و اعضاي انجمن بونين‌شناسان سن‌پتربورگ) توسط جهاد دانشگاهی تهران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی چاپ و به بازار آمد. كتاب شامل ترجمه هفتاد‌ و‌ دو شعر از بونين است كه از سال 1886 تا پایان 1899 سروده شدند.
در ادامه توجه علاقه مندان به ادبیات روسی را به پیشگفتار کتاب و فهرست اشعار جلب می کنیم:

«آن چنان كه بونين طبيعت را دوست دارد، كمتر كسي قادر است آن‌ را دوست داشته باشد.
                                                                                                                      آلكساندر بلوك
    بزرگ شدن در طبيعت و توجه به جزئي‌ترين عناصر آن نه تنها از عنفوان جواني، بلكه از كودكي در ذهن ايوان بونين (1953-1870) شاعر سده سيمين ادبيات روسيه چنان نقش بست و پرورش يافت كه به يقين بايد گفت كمتر كسي تا اين ميزان ماهرانه توانست طبيعت را با انديشه و قلم خويش توصيف نمايد.
    از سوژه‌هاي عمدة اشعار اولية ایوان بونین، طبيعت است. كمتر اثري مي‌توان از او يافت كه در آن شاعر گريزي به طبيعت نزده باشد. بونین در اشعارش همانند نقاشي ماهر، طبيعت را به زيبايي ترسیم مي‌كند. او نیز مانند پیر راهبر خویش، لف نیکالایویچ تالستوی، معتقد بود، تنها انس با طبيعت به زندگي انسان شادي مي‌بخشد.
    از لذات زندگي او، پرسه زدن در طبيعت و چشم دوختن به كهكشان پرستاره بود كه در اشعاري مانند «شبِ ستاره‌باران»، «آن ستارة رقصان...» درخشش و رقص ستاره‌ها را توصيف كرده است. مكان شكل‌گيري اين سروده‌ها جايي جز روستايي كه شاعر كودكي خود را در آن سپري كرده نيست. همان جايي‌كه عشق به طبيعت در وجودش متبلور شد.
    واژه‌هاي روسي براي توصيف طبيعت و جزئيات آن به‌سان اقيانوس بي‌كراني‌ست كه در آثار شاعر به‌چشم مي‌خورند. طبيعت نه‌تنها در اشعار وي، بلكه در رمان‌ها، داستان‌ها و قصه‌هايش نيز در اوج قرار دارد. او از بوي عسل، رايحة گل‌ها، علف‌ها و گندم‌زارها، همچنين سماع هستي همچون خش‌خش برگ درختان، آواي پرندگان، نواي رود، دريا، كوه، دره، دشت، روستا،... در آثارش سخن گفته است. بي‌دليل نيست كه به تأسي از سعدي شيرازي در داستان «ساية پرنده/ ساية هما» با استفاده از كلام سعدي انسان را دعوت به گوش جان سپردن به سماع هستي مي‌كند كه برگرفته از ابيات زير بوستان سعدي است:

جهان پر سماعست و مستي و شور             وليكن چه بيند در آئينه كور؟
نبيني شتر بر نواي عرب             كه چونش به رقص اندر آرد طَرَب
شتر را چو شور و طرب در سرست              اگر آدمي را نباشد، خرست
(بوستان سعدي، باب سوم: در عشق و مستي و شور، حكايت 15)

البته علت آن همه توجه به جهان اطراف در اين بيت بونين به‌درستي آمده است:

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного...  (Иван Бунин)

مي‌جويم من در اين دنيا يگانگيِ
جمال و ابديت را...  (ايوان بونين)

    شاعر پس از انقلاب اكتبر 1917، از مهاجرت اجباري خود كه به سال 1920 حادث شد چنين ياد مي‌كند: «اما در فورية 1920 جام ناگفته‌هاي عذاب‌هاي دروني را تا آخر نوشيدم و مهاجرت كردم...». اما جام ذهن او كه سرشار از خاطرات، رایحه و نقش‌و‌نگار طبيعت روسيه بود، در مهاجرت هميشه وي را همراهی می کرده است. بونين در مهاجرت دربارة روسيه و طبيعتش بيشتر نوشت. بونین نویسندۀ یادها و خاطره هاست. او با بوييدن مكرر سيب آنتونفكا (سيب سبز و ترش که در زبان روسی به این نام مشهور است) كه در كشوي ميز خود جاي داده بود، توانست خاطرات گذشته را در داستان «سيب های آنتونفكا» (1900) قلم‌زني كند...

* - * - * -* -*

    در ايران نخستين كتاب منسجم و جامع دربارة ايوان بونين با عنوان «ايوان بونين و مشرق‌زمين» شامل 31 شعر و دو داستان با ترجمه و تحليل بود كه در سال 1386 در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيد و در آن به زندگي و انديشه‌هاي شاعر پرداخته شد و موضوع بيشتر اشعار و داستان‌ها دربارة فرهنگ ايراني- شرقي و مضامين اسلامي است. همان كتاب با ويرايش و افزوده‌ها در انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 با 18 شعر جديد (مجموعاً 49 شعر) و بخش‌هايي از داستان‌هاي پرندگان آسماني و مادر تعميدي به چاپ دوم رسيد. از سال 1383 تاكنون، در مجموع صدوبيست شعر از بونين توسط مترجمان اين كتاب ترجمه شده است.
    درست ترجمه کردن اشعار بونين نياز به دانستن زندگي او و باورهايش دارد تا شايد بتوان مفهوم آنچه را كه شاعر در اشعار خويش آورده به‌درستي به خواننده منتقل كرد. بنابراين بيگانه بودن با او و ديدگاهش دربارة جهان هستي و تنها از روي تفنن دست به ترجمه اشعار وي زدن، چندان شايستة شاعري چون او نيست.
    كتاب حاضر شامل ترجمه هفتاد‌و‌دو شعر از بونين است كه از سال 1886 تا پایان 1899 سروده شدند و مربوط به دوراني است كه طبيعت فكر اين شاعر جوان را سخت به خود مشغول كرده بود، طبيعتي كه منبع الهام اشعار و ديگر آثار وي بود.
تلاش مترجمان بر آن بود تا ترجمه فارسی هر مصرع مقابل روسی آن نوشته شود، مگر در مواردی که به دلیل نامفهوم بودن ترجمه آن برای خواننده، چاره ای جز جابجایی واژگان و مصرع ها نداشتند.»

متن کامل خبر به همراه فهرست اشعار به ترتیب الفبای روسی را می توانید از طریق این لینک دانلود کنید.