E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی بررسی روند تحلیل واژه ساختی مجموعه های واژگانی (بر پایه مجموعه واژگانی اصطلاحات هوایی)

اصطلاحات هوایی، مهدی شجاعینشست تخصصی کمیته فرهنگ‌نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در تاریخ 97.07.15 از ساعت 10 الی 12 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای دکتر بهارلو عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس فعالیت های کمیته فرهنگ‌نگاری در سال گذشته و چشم انداز پیش رو را بیان کردند و سپس سخنران دوم آقای مهدی شجاعی دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی روند تحلیل واژه ساختی مجموعه های واژگانی (بر پایه مجموعه واژگانی اصطلاحات هوایی) پرداختند. ایشان ضمن اشاره به اهمیت اصطلاح شناسی و اصطلاح سازی؛ نقش آن در ترجمه متون تخصصی و تدوین فرهنگ لغات پرداخته و پس از آن روش‌های ساخت اصطلاح در زبان‌های روسی و فارسی را مطرح نمودند و در ادامه‌ی به مقایسه آنها پرداختند.

در این نشست بررسی تعاریف اصطلاحات کلیدی در حوزه اصطلاح شناسی (اصطلاح، تفاوت واژه با اصطلاح، اصطلاح شناسی، مجموعه اصطلاحات و روش¬های ساخت اصطلاح در زبان روسی  و فارسی و مقایسه روش-های ساخت اصطلاحات در زبان های روسی و فارسی) مطرح شد و در پایان به نقش و اهمیت آشنایی با روش های ساخت اصطلاحات به منظور رسیدن به ترجمه مطلوب در متون تخصصی و تدوین فرهنگ لغات تخصصی پرداخته شد.

این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و کمیته فرهنگ‌نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و همکاری گروه زبان روسی و دفتر واژه گزینی نظامی برگزار گردید.

اصطلاحات هوایی، مهدی شجاعیاصطلاحات هوایی، مهدی شجاعی

اصطلاحات هوایی، مهدی شجاعی

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی بررسی روند تحلیل واژه ساختی مجموعه های واژگانی (بر پایه مجموعه واژگانی اصطلاحات هوایی)