E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست «موقعیت زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روسیه: گذشته و اکنون»

به سخنرانی: آلکساندر پولیشوک - رئیس مرکز فرهنگ و زبان ایرانی دانشگاه دولتی زباشناسی مسکو - روز دوشنبه 10 آذرماه 1399 / 30 نوامبر 2021، ساعت 12:30-11:30 برگزار گردید.

آلکساندر ایوانویچ پولیشوک – رئیس مرکز زبان و فرهنگ ایرانی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در مورد وضعیت زنان در زمان شوروی و روسیه از گذشته تا کنون گزارشی شفاهی ارائه نمودند. این سخنرانی به زبان فارسی ارائه شد و بیشتر به موضوع از دیدگاه ادب و فرهنگ و هنر و فعالیت های اجتماعی و خانوادگی زنان می پرداخت. افزودنی است. در این سخنرانی ایشان به تفاوت های فرهنگی در برخورد خانواده و اجتماع به زنان در روسیه در مقایسه با ایران پرداختند؛ مسائلی روانشناختی چون خشونت های اجتماعی در خانواده ها در روسیه و همچنین سخت کوشی زنان روس از موضوعات سخنرانی ایشان بود. 

 

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست «موقعیت زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روسیه: گذشته و اکنون»